Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.


1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Atlas Handelsonderneming gevestigd te Zele , hierna te

noemen Atlas Handelsonderneming

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene

voorwaarden van Atlas Handelsonderneming

1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Atlas Handelsondernemingafwijkende bepalingen zijn slechts

bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 Aanbiedingen.


2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2 Mondelinge aanbiedingen door Atlas Handelsondernemingof zijn ondergeschikten zijn niet

bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Atlas Handelsonderneming zijn aan wijziging onderhevig

zonder voorafgaand bericht. Zij binden Atlas Handelsonderneming niet.


Artikel 3 Afspraken.


Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Atlas Handelsonderneming binden de laatste niet, voor zover ze door Atlas Handelsondernemingniet schriftelijk zijn

bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en

medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 4 Overeenkomst.


4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden

wordt eerst bindend voor Atlas Handelsondernemingdoor zijn schriftelijke bevestiging.

4-2 Elke met Atlas Handelsondernemingaangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde

dat Atlas Handelsondernemingvan voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken,

zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Atlas Handelsonderneming

zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Atlas Handelsondernemingzich

zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede

gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Atlas Handelsondernemingbij de

aanbieding verstrekt, zijn voor Atlas Handelsondernemingniet bindend en worden te goeder trouw

gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen,

afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de

inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.


Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.


5-1 Atlas Handelsondernemingaanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van

contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Atlas Handelsondernemingonverlet, tenzij deze

strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Atlas Handelsondernemingaanvaard onder

bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere

transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.


6-1 Op alle door Atlas Handelsondernemingverstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en

modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging,

openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Atlas Handelsondernemingzijn uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming.

6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven

Atlas Handelsonderneming zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek

onverwijld geretourneerd te worden.

6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde

boete verschuldigd van € 4.500,00, onverminderd Atlas Handelsondernemingzijn recht om aanspraak

te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 7 Leveringstermijnen.

7-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders

is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Atlas Handelsonderneming

schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen

beletselen voor Atlas Handelsondernemingzijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter

hand te nemen.

7-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de

opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner

beschikking opgeslagen.


Artikel 8 Gedeeltelijke levering.


Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een

samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben

overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".


Artikel 9 Prijzen.


9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting

geldende prijzen.

9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of

importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse-als

buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te

voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben

beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.


Artikel 10 Aanbetaling.


Atlas Handelsonderneming eis gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van

minimaal 35% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan

de zijde van Atlas Handelsonderneming de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het

recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in

deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem

vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 11 Annuleren.


11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is

hij verplicht de door Atlas Handelsondernemingreeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan

niet be-of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te

betalen en is hij overigens jegens Atlas Handelsonderneminggehouden tot een volledige vergoeding

van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Atlas Handelsondernemingals

schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

Opdrachtgever is voorts verplicht Atlas Handelsondernemingte vrijwaren tegen vorderingen van

derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Atlas Handelsonderneming

zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige

schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12 Vervoer.


De verzending geschiedt op de wijze als door Atlas Handelsondernemingaangegeven. Wenst de

opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of

expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.


Artikel 13 Aansprakelijkheid.


13-1 Atlas Handelsondernemingis niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die

mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen

die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel

biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

13-2 Atlas Handelsondernemingis aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot

maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel,

alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover

ontstaan door schuld van Atlas Handelsondernemingof van hen, die door Atlas Handelsondernemingte

werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

13-3 Atlas Handelsondernemingzal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf-en / of

gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.