Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Atlas Handelsonderneming gevestigd te Zele , hierna te
noemen Atlas Handelsonderneming
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene
voorwaarden van Atlas Handelsonderneming
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Atlas Handelsonderneming afwijkende bepalingen zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Atlas Handelsonderneming of zijn ondergeschikten zijn niet
bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Atlas Handelsonderneming zijn aan wijziging onderhevig
zonder voorafgaand bericht. Zij binden Atlas Handelsonderneming niet.

Artikel 3 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Atlas Handelsonderneming binden de laatste niet, voor zover ze door Atlas Handelsonderneming niet schriftelijk zijn
bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden
wordt eerst bindend voor Atlas Handelsonderneming door zijn schriftelijke bevestiging.
4-2 Elke met Atlas Handelsonderneming aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde
dat Atlas Handelsonderneming van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken,
zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Atlas Handelsonderneming
zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Atlas Handelsonderneming zich
zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede
gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Atlas Handelsonderneming bij de
aanbieding verstrekt, zijn voor Atlas Handelsonderneming niet bindend en worden te goeder trouw
gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen,
afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de
inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

5-1 Atlas Handelsonderneming aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Atlas Handelsonderneming onverlet, tenzij deze
strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Atlas Handelsonderneming aanvaard onder
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere
transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

6-1 Op alle door Atlas Handelsonderneming verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging,
openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Atlas Handelsonderneming zijn uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven
Atlas Handelsonderneming zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek
onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde
boete verschuldigd van € 4.500,00, onverminderd Atlas Handelsonderneming zijn recht om aanspraak
te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Leveringstermijnen.
7-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Atlas Handelsonderneming
schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen
beletselen voor Atlas Handelsonderneming zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter
hand te nemen.
7-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner
beschikking opgeslagen.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een
samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben
overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 9 Prijzen.

9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
geldende prijzen.
9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of
importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse-als
buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te
voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben
beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aanbetaling.

Atlas Handelsonderneming eis gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van
minimaal 35% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan
de zijde van Atlas Handelsonderneming de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het
recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in
deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem
vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Annuleren.

11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is
hij verplicht de door Atlas Handelsonderneming reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan
niet be-of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te
betalen en is hij overigens jegens Atlas Handelsonderneming gehouden tot een volledige vergoeding
van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Atlas Handelsonderneming als
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Atlas Handelsonderneming te vrijwaren tegen vorderingen van
derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Atlas Handelsonderneming
zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Atlas Handelsonderneming aangegeven. Wenst de
opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of
expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.

13-1 Atlas Handelsonderneming is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen
die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel
biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13-2 Atlas Handelsonderneming is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot
maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel,
alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover
ontstaan door schuld van Atlas Handelsonderneming of van hen, die door Atlas Handelsonderneming te
werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13-3 Atlas Handelsonderneming zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf-en / of
gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.